Privatlivspolitik

Formål
Formålet med privatlivspolitik er at vise, hvordan virksomheden indsamler, anvender og beskytter dine personoplysninger. Virksomheden respekterer alle dine ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som du afgiver mundtligt, skriftligt og online.
Personlige oplysninger er alle oplysninger, som kan identificere dig som klient.
For at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser har jeg brug for forskellige personoplysninger. Nedenstående er en orientering om, hvilke data jeg indsamler, og hvad jeg benytter dem til og dine rettigheder.

1. Kontaktoplysninger

Jeg er som ejer af virksomheden ansvarlig for behandlingen af dine data. Hvis du har spørgsmål til min behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig via telefon eller e-mail.

2. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  1. Bekræftelser på kurser, foredrag, køb af materialer mv.
  2. Informationer om ændringer på kurser, foredrag, webinarer etc.
  3. Informationer om nye kurser, foredrag, webinarer
  4. Gratis/købte materialer
  5. Journalisering ifm. Coaching, supervision og andre samtaleforløb

3. Kategorier af personoplysninger og samtykke

Samtykkeerklæring:
Ifm. første session giver du dit samtykke til, at du er bekendt med virksomhedens privatlivspolitik, og du giver oplysninger om dig selv, som er nødvendige for at sikre kvaliteten af mine samtaler.

Med samtykkeerklæringen bliver du bedt om tilladelse til behandling af følgende kategorier af personoplysninger om dig, når de er saglige og nødvendige for, at jeg kan hjælpe dig:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, civil status. Uddannelses- og ansættelsesforhold. Økonomiske forhold, væsentlige sociale problemer og familieforhold. Oplysninger om evt. strafbare forhold.

Fysiske/psykiske helbredsoplysninger. Sygdomme, indlæggelser og evt. medicinforbrug. Oplysninger om racemæssig/etnisk/kulturel baggrund. Religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger. Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Seksuelle forhold eller orientering.

Du giver desuden samtykke til, at du er bekendt med afbuds- og betalingsbetingelser.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, medmindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra dig.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, når du trækker dit samtykke tilbage, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

Oplysningerne behandles manuelt og elektronisk. Evt. Fysisk materiale opbevares aflåst.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der anvendes ikke automatiske afgørelser eller profilering af dine data.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af mine behandlinger af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

9a. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.  

9b. Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

9c. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

9.d Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Der sker ikke behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

10. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du dette, skal du rette skriftlig henvendelse til mig.

11. Datatilsynets vejledninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Mine samtaleforløb er på ingen måde en erstatning for almindelig lægehjælp, speciallægehjælp, indlæggelser på hospital, psykiatrisk eller psykologisk hjælp. Så tag altid ansvar for din sundhed og hav kontakt til din læge eller anden autoriseret behandler i den forbindelse.

Jeg blander mig ikke i eller er fortaler for ophør af ordineret medicin eller andre former for konventionel behandling. Alle siderne på hjemmesiden er kun til information. De erstatter ingen former for konventionel behandling. For god ordens skyld skal oplyses, at jeg ikke er autoriseret sundhedsperson, og jeg lover ikke nogen former for helbredelse. Jeg samarbejder og opbygger meget gerne et forhold med det etablerede sundhedssystem.

 

Scroll to Top